HİLAFET Mİ, HÜKÜMET Mİ?

O HALDE SEN VE BERABERİNDE TEVBE EDENLER, EMROLUNDUĞUNUZ ŞEKİLDE, DOĞRU YOLU TUTUN. SİZDEN HİÇBİRİNİZ BÜYÜKLENİP, ALLAH TARAFINDAN KONULMUŞ SINIRLARI AŞMASIN; ÇÜNKÜ UNUTMAYIN YAPTIĞINIZ HERŞEYİ O GÖRÜYOR. (KURAN-İ KERİM 11:112)

EBU'l-ALA El-MEVDUDİ

16-04-2019

HİLAFET Mİ, HÜKÜMET Mİ?


SORU: İslam'ın devlet düzeni 20. asırda dahi uygulanabilir oldu­ğuna göre piyasada mevcut olan İslâm aleyhindeki goruş ve eğilimleri ortadan kaldıracak en iyi çözüm hangisidir ıon Haldun'un hükümet teorisi mi yoksa hilafet teorisi mı.
 

CEVAP:  Dikkatli bir incelemeye tabi tutulacak olursa İslam devlet düzeninin günümüzde uygulanamazlığı şeklinde eğilim ve düşüncelerin kaynağında İslâm ülkelerinde uzun sure hükümranlık kurmuş olan batılı düşüncenin yatmakta ol­duğu görülecektir. Batılılar İslâm memleketlerini işgal et­tikleri zaman, musallat oldukları İslâm ülkesinin kanunla­rını rafa kaldırarak, o ülkeyi kendi koydukları kanunlarla idare ettiler. Ülkelerimizin eğitim sistemini iptal ederek, kendi sistemlerini yürürlüğe koydular. Bizim verdiğimiz eğitim sistemi ile yetişmiş olan bütün devlet memurlarını bulundukları kademelerden uzaklaştırdılar. Onların yerine kendi koydukları sistemlerle eğitilmiş diplomalı kimseleri doldurdular.

Ekonomik hayatta da kendi sistemlerini ve kendi yönetimlerini uyguladılar. Böylece, her geçen gün ser­vet, geçim ve ekonomi sahası da batı kültürünü ve eğitimini benimsemiş insanların eline verildi. Bu yolla batılılar, bizim kültürümüzden, medeniyetimizden, onun görüş ve prensip­lerinden sapan, uzaklaşan bir nesli, bizim kendi içimizde or­taya çıkardılar. Onların tezgahından geçmiş olan bu nesil İslâm'ı yaşamaktan uzak olduğu kadar, onun kültüründen, tarihinden, örf ve geleneklerinden, önceki devirlerdeki uy­gulama biçimlerinden de uzaktır. Eğilimleri, duygu ve dü­şünceleri de ona yabancıdır. Bizim İslâm'a dönmemize engel teşkil eden asıl unsur işte bu yabancılaşmadır. İslâm'ın gü­nümüzde uygulanamayacağı yanlış düşüncesinin temelinde de bu yabancılaşma vardır.

Eğitim ve öğretim hayatının ta­mamını İslâmdışı yollarla harcamış kimseler, İslâm uygula­namaz demekten başka ne diyebilirler ki? Çünkü onlar ne İslâm'ı bilmektedirler, ne de onunla amel etmek (onu uygu­lamak) için yetiştirilmişlerdir. Onlar sadece içinde yetiştik­leri hayat tarzının uygulanabilir olduğuna inanmaktadır­lar. Şu iki yoldan birini tercih etmekle karşı karşıya bulunmaktayız: Ya İslâm adını kullanarak dünyayı kandırmak­tan vazgeçip millet olarak topyekün küfre rıza göstermeye hazırlanmalıyız, ya da ikiyüzlülüğü bırakarak bütün içtenli­ğimizle eğitim sistemimizi sorgulamalı, onu her açıdan te­ferruatıyla incelemeliyiz. Böylece, mevcut eğitim sisteminin İslâm'dan uzaklaştırıcı yönleri tesbit edilmiş, ne gibi deği­şikliklerin yapılması gerektiği ortaya çıkarılmış olur. islâmî yönetim tarzını benimseyip uygulayabilecek insanların na­sıl yetiştirilebileceği de ancak bu şekilde öğrenilebilir. Eğitim konusu, üzerinde ciddiyetle durulması gereken çok önemli bir konu olmasına rağmen, eğitim komisyonunda bu­lunanların bu meseleye lütfen bile olsa eğilmediklerini üzüntüyle ifade etmek durumundayım. Bu konuya bir hal çaresi bulmadığımız müddetçe İslâm düzeninin hayata geçi­rilmesi yolları kesinlikle kapalı kalacaktır.

Bu meselenin hal çaresi İbn Haldun'un herhangi bir gö­rüşüne başvurmakta değildir. Çünkü sorun İbn Haldun'un yaşadığı dönemde değil, günümüzde ortaya çıkmıştır.

İşin aslı şu: Batılılar ülkemizi terkederlerken, yerlerine kendi eğitimlerinden geçmiş, kendi kültürlerinin sütünü emerek yetişmiş öyle insanlar bıraktılar ki, bunlar her ne ka­dar fiziki açıdan bize benzer tipler iseler de, kafa yapısı bakı­mından tıpkı onlara benzemektedirler. Bu insanlar, bilgi, anlayış ve ahlâkî açıdan İngilizlerin, Fransızların ve Hollan­dalıların temsilcileri durumundadırlar. Devleti idare eden­ler de onlardır. Bu sebeple ortaya çıkmış karmaşık sorunla­rın çözümü için İbn Haldun'un görüşlerinden faydalanmaya imkan yoktur. Biz sistemi ıslah etmek için ciddi ciddi düşün­meye, dikkatli bir şekilde araştırıp incelemeye, yeni yöntem­ler bulmaya mecburuz.

 

EBU'l-ALA El-MEVDUDİ

DARU'L HİLAFETİ'L ALİYYE MEDRESESİ


YAZI KÖŞESİ

Hilafet-i İslamiyye

SAYAÇ

Bugün 262
Toplam 391535
En Çok 1094
Ortalama 324