MUSTAFA SABRİ EFENDİ`NİN KEMALİSTLER HAKKINDAKİ FETVASI

FETVA KÖŞESİ

03-01-2019

O HALDE SEN VE BERABERİNDE TEVBE EDENLER, EMROLUNDUĞUNUZ ŞEKİLDE, DOĞRU YOLU TUTUN. SİZDEN HİÇBİRİNİZ BÜYÜKLENİP, ALLAH TARAFINDAN KONULMUŞ SINIRLARI AŞMASIN; ÇÜNKÜ UNUTMAYIN YAPTIĞINIZ HERŞEYİ O GÖRÜYOR. (KURAN-İ KERİM 11:112)

MUSTAFA SABRİ EFENDİ'NİN KEMALİSTLER HAKKINDAKİ FETVASI

 

Bid'atlerden (Müftîlerin Fetvasında) Mezkûr (zikri geçen) ve Münderic (içinde yer alan) Mevâd (Maddeler)

1- Tesettür-ü nisvânın ilgası (kadınların örtünmesinin kaldırılması),

2- Mirası alâ mâ farazallâhu (Allah'ın farz kıldığı şekilde) taksim etmeyi ilga (kaldırmak),

3- Nikah-ı şer'iyi ilga,

4- Talak-ı şer'iyi ilga (İslami boşanmayı kaldırma),

5- İddet-i şer'iyi ilga,

6- Taaddüd-ü zevcâtı (birden fazla kadınla evlenmeyi) sûret-i mutlakada men ve tahrim (kesinlikle yasaklama ve haram kabul etme),

7- Müslim ve gayri müslim arasında izdivaca (evliliğe) müsaade,

8- Nîm-ü üryan (yarı çıplak) islam kadınlarının nâmahrem erkeklerin kolları arasında alâ meleinnâs (herkesin önünde) dans etmelerini tecviz ve terğib (helal görüp teşvik etmek),

9- Şarabı "ben böyle içerim" diyerek iftihâr (övünmek),

10- Dini devletten ayırarak hükümeti şer'i şerifin müdahale ve murakabasından azade bırakmak,

11- "Ve men lem yehkum bimâ enzelellâhu fe ülâike hümül kâfirûn" [kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse onlar kafirlerin ta kendileridir] nazm-ı celile rağmen kavânin-i İslâmiye'yi (islam kanunlarını) Mecelle-i Ahkâm-ı Şer'iyye'yi ilga ederek Roma hukukuna müstenid İsviçre kanun-u medenisini tatbik ve tercih,

12- Şeriat-ı İslamiye'yi tahkir etmek ve gazetelerde tahkir ettirmek,

13- Allah nâmına yemini kaldırmak,

14- Devletin dini din-i İslam olduğu hakkındaki madde-i esasiyeyi iptal ve ilga,

15- Mekâtib-i İslâmiye'den (islami okullardan) tedrisât-ı diniyeyi (dini eğitimi) kaldırmak,

16- Hıfz-ı Kur'an'ı men (Kur'an'ı ezberlemeyi engellemek),

17- Müslümanların dini yazısı olan Kur'an yazısını ilga ederek Latin hurufatını (harflerini) kabul,

18- "Türk milleti (hâşâ) bir baldırı çıplak Arab'ın vaz ettiği kanunlara bağlı kalamaz" diyerek Peygamber Efendimiz Hazretlerini tahkir etmek...

Bunları yapan ümerâ (yöneticiler) ve efrâddan (fertler) müteşekkil bir hey'et-i içtimaiyyenin (toplantı heyeti) işbu harekât ve icraâtını tahsin (güzel gören) ve tasvib eyleyen mukallidlere (takipçilere) Müslüman denilmek caiz olur mu?

El-Cevab: Olmaz.

 

Şeyhülislam-ı Sabık (eski Şeyhülislam) Mustafa Sabri
Gümülcine Müftüsü Muhammed Nevzad
Dimotoka Müftüsü Hacı Veliyyüddi

 

 

Diğer Yazıları


YAZI KÖŞESİ

Hilafet-i İslamiyye

SAYAÇ

Bugün 245
Toplam 259811
En Çok 1094
Ortalama 296